Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
PRACOWNIK SGH
Polski : Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
 

 Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

 
​SGH zawarła umowę z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. na prowadzenie Pracowniczego Programu Kapitałowego.

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy Pracownicy SGH w wieku od 18 do 54 lat, którzy zatrudnieni byli u Pracodawcy w dacie 1.04.2021, o ile nie złożą w Sekretariacie Kwestury oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK do 31 marca 2021. Pracownicy zatrudnieni u Pracodawcy po tej dacie będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

 

 Informacja RODO

 
​Informacja o przetwarzaniu przez SGH danych osobowych w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK)

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Administratora jako podmiotu zatrudniającego, określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i przepisy ww. ustawy.

4. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

5. Odbiorcy danych osobowych​
  • ​​W przypadku korzystania przez Administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. 

  • ​Dane osobowe będą udostępnione instytucji finansowej, z którą SGH zawarła umowę o zarządzanie PPK (PKO Emerytura – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa, zarządzany przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa), jeśli nie złoży Pani/Pan deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (dot. osób, które nie ukończyły 55 lat) lub złoży Pani/Pan wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dot. osób, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70 lat).
​6. Czas przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji związanej z PPK zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

8. Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.
 
 
 

 Druki do pobrania

 
 

 Najważniejsze materiały informacyjne